Phòng TC-HC

Chức năng

Phòng Tổ chức – Hành chính thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện và quản lý mọi mặt về công tác tổ chức nhân sự, thi đua khen thưởng, pháp chế, hành chính tổng hợp, thiết bị của trường.

Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ tổ chức, nhân sự

– Nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển và sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường; vị trí việc làm, phân bổ số lượng người làm việc theo quy định

– Xây dựng, triển khai kế hoạch tuyển dụng theo quý, năm. Quản lý việc tổ chức và sử dụng lao động toàn trường

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, bổ nhiệm chức danh, quản lý đơn vị trực thuộc của trường phù hợp với yêu cầu phát triển của từng giai đoạn

– Xây dựng kế hoạch và quản lý công tác đào tạo, các chương trình bồi dưỡng cán bộ cho toàn trường

– Theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ toàn trường theo đúng quy định hiện hành

– Quản lý, cập nhật, lưu trữ hồ sơ của cán bộ trực thuộc trường

b) Nhiệm vụ thi đua, khen thưởng

– Dự thảo kế hoạch, chương trình thi đua trình Hội đồng thi đua khen thưởng Trường

– Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện kế hoạch thi đua, tổng kết, sơ kết thi đua hàng năm

– Đề xuất Hiệu trưởng hoặc cấp có thẩm quyền về các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân. Hướng dẫn tập thể, cá nhân hoàn thiện hồ sơ thi đua khen thưởng

– Báo cáo, tổng hợp, quản lý hồ sơ, dữ liệu thi đua khen thương của nhà trường

c) Nhiệm vụ pháp chế, hành chính tổng hợp

– Tham mưu và làm đầu mối trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Trường với các cơ quan, đơn vị

– Kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì mối quan hệ làm việc giữa các đơn vị trong toàn trường theo chức năng nhiệm vụ đã quy định

– Tư vấn, giúp Hiệu trưởng, trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, nội quy của Trường

– Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giấy chứng nhận và các giấy xác nhận cho viên chức, người lao động, các cá nhân đến liên hệ công tác.

d) Nhiệm vụ văn thư, lưu trữ

– Tiếp nhận và phân loại văn bản đến, trình Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, chuyển đến các phòng ban liên quan để giải quyết

– Gửi văn bản đi của trường cho các đơn vị, thực hiện các công việc về văn thứ theo đúng quy định của nhà nước

– Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước

– Quản lý các văn bản, giấy tờ của Trường theo đúng quy định

e) Nhiệm vụ quản trị, thiết bị

– Lập kế hoạch, đề xuất phương án quản lý và bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường

– Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch và triển khai công tác mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm…

– Quản lý, vận hành các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy tại trường

– Tổ chức kiểm tra, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc cảnh quan khuôn viên nhà trường

– Thực hiện công tác hậu cần đối với các sự kiện do Trường tổ chức hoặc theo chỉ đạo từ Ban giám hiệu nhà trường.