Phòng Đào tạo

Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng, phát triển công tác đào tạo của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo của Trường, cụ thể trên một số mặt:

  • Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo.
  • Xây dựng các quy chế và văn bản phục vụ tổ chức và quản lý đào tạo.
  • Tổ chức xây dựng, quản lý chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy, học tập.
  • Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy và học tập.
  • Theo dõi quá trình giảng dạy, học tập và kết quả học tập.
  • Quản lý việc in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo.
  • Hỗ trợ công tác quản lý kinh phí đào tạo.
  • Các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường.

Nhiệm vụ

– Nghiên cứu, đề xuất phương hướng phát triển của Trường về mục tiêu đào tạo, các hệ đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

– Hướng dẫn các đơn vị đào tạo xây dựng và phát triển các ngành và chuyên ngành đào tạo mới, các chương trình đào tiên tiến, chương trình chất lượng cao, cải tiến chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy – học tập, đề cương học phần, tài liệu học tập.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo. Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lý quá trình đào tạo

– Chủ trì tổ chức tiếp nhận, bố trí sắp xếp SV trúng tuyển vào các chuyên ngành theo quy định của Trường và thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng. Bàn giao danh sách lớp SV cho các đơn vị có liên quan. Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên quản lý, kiểm tra hồ sơ SV.

– Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập theo học kỳ và năm học. Phối hợp với các khoa, bộ môn trực thuộc phân công GV, lập thời khóa biểu giảng dạy, học tập và lịch thi học phần của các hệ được phân công.

– Quản lý phôi bằng và chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm thủ tục cấp bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo của Trường. Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của SV, học viên thuộc Phòng quản lý khi có yêu cầu.

– Quản lý, lưu trữ bài và điểm thi tuyển sinh, tốt nghiệp, lưu trữ điểm thi học phần của các hệ đào tạo. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và thống kê phục vụ công tác quản lý của Phòng và của Trường.

– Thẩm định và xác nhận số giờ giảng của GV cho các hệ đào tạo của trường

– Phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc thu nộp học phí của các hệ đào tạo do đơn vị quản lý.

– Sắp xếp phòng học, lịch học theo thời khóa biểu

– Phối hợp với phòng Công tác Sinh viên tổ chức lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp.

– Quản lý các nội dung thông tin đào tạo các ngành của trường.