Khoa Ngoại ngữ

Chức năng

– Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam hoạt động theo quy chế tổ chức của Nhà trường

Nhiệm vụ

Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc trường đại học, có các nhiệm vụ sau đây:

  • Quản lý giảng viên, cán bộ khác và người học thuộc khoa
  • Lập kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường.
  • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác các tổ chức liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của các doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa.
  • Phối hợp với hội đồng khoa học trường: gắn đào tạo với nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên
  • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất.
  •  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên.
  •  Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường  theo quy định nhà trường.
  •  Tổ chức Biên soạn giáo trình, tập giảng dạy lý thuyết, bảng kiểm thực hành và lượng giá học sinh phù hợp từng năm học, từng khóa.