Phòng Công tác sinh viên

Chức năng

Phòng Công tác học sinh – sinh viên thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam có chức năng tham mưu cho hiệu trưởng trong việc tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh sinh viên (HSSV); tuyên truyền, xây dựng lối sống tích cực trong HSSV; thực hiện giáo dục kỹ năng mềm cho HSSV; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao trong, ngoài Trường; tham mưu thực hiện các chế độ chính sách theo quy định; công tác văn thư – lưu trữ theo quy chế công tác HSSV và quy chế đào tạo.

Nhiệm vụ

a) Nhiệm vụ quản lý, giáo dục sinh viên

– Thu nhận, quản lý hồ sơ trúng tuyển, nhập học của sinh viên, thực hiện các chế độ chính sách của sinh viên theo đúng quy định

– Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng chống tệ nạn xã hội đối với sinh viên

– Quản lý quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên, dữ liệu đối với kết quả rèn luyện của sinh viên trong quá trình học tập

– Quản lý, khai thác và sử dụng ký túc xá phục vụ sinh viên ở nội trú nhằm đảm bảo an toàn, nề nếp học tập theo đúng quy định

– Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục di chuyển, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho sinh viên.

– Phối hợp với các khoa khác để điều động sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường.

– Quản lý công tác cố vấn học tập, cán bộ các lớp và gia đình thực hiện tốt công tác giáo dục và xử lý vi phạm của sinh viên

– Xét duyệt miễn, giảm học phí, cấp học bổng cho sinh viên. Giải quyết  việc nghỉ học đột xuất theo quy định của Trường; đề xuất việc giải quyết thôi học, xóa tên sinh viên

– Giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên về quyền lợi cũng như các vấn đề liên quan.

b) Nhiệm vụ quản lý thư viện

– Xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin – thư viện phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

– Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, các luận văn, giáo trình nội bộ…

– Xây dựng kế hoạch mua và bảo quản tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

– Xây dựng hệ thống tra cứu, truy nhập và tìm kiếm thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về thư viện

– Bảo quản, kiểm kê định kỳ về tài liệu, thanh lọc kho các tài liệu lạc hậu và hư nát theo quy định

– Hướng dẫn sinh viên khai thác, tìm kiếm và sử dụng nguồn thông tin hiệu quả

– Đề xuất bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác thư viện theo đúng quy định

c) Nhiệm vụ Y tế

– Thực hiện công tác y tế trường học và vệ sinh môi trường, tuyên truyền chống dịch bệnh đảm bảo an toàn theo đúng quy định

– Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc, quản lý, theo dõi và khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, sinh viên của trường.

– Theo dõi, đôn đốc và thực hiện quy định về tham gia Bảo hiểm Y tế của sinh viên

d) Nhiệm vụ khác

– Soạn thảo các văn bản liên quan đến công tác sinh  viên, y tế, thư viện như báo cáo, quyết định, hướng dẫn, kế hoạch, thông báo…

– Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng quản lý, công tác, đánh giá cán bộ viên chức, nhân viên thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý

– Sử dụng, quản lý tài sản công đúng mục đích và có hiệu quả theo đúng quy định

– Thực hiện những nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao