Ban Truyền thông

Ban truyền thông Ban truyền thông...

Trung tâm ngắn hạn

Trung tâm ngắn hạn Trung tâm ngắn hạn...

Trung tâm đào tạo thẩm mỹ Việt Nam

Trung  tâm đào tạo thẩm mỹ Việt Nam...

Trung tâm ngoại ngữ – tin học Việt Nam

Trung tâm ngoai ngữ – tin học Việt Nam...

Trung tâm ứng dụng và nghiên cứu dược liệu

Chức năng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng dược liệu có vai trò đặc...

Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Chức năng Trung tâm phát triển nguồn nhân lực là đơn vị thuộc Trường Cao...

Khoa Ngoại ngữ

Chức năng – Khoa Ngoại ngữ thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Khoa Điều dưỡng

Chức năng – Khoa Điều dưỡng thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Khoa Thẩm mỹ

Chức năng Khoa Thẩm mỹ – Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt...

Khoa Dược

Chức năng Khoa Dược tại Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam...